Algemene voorwaarden

1. Advocatenkantoor Vahl is een eenmanszaak, gevestigd te (3771 AR) Barneveld aan de Wilhelminastraat 16, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. De onderneming wordt gedreven door dhr mr. W. Vahl, advocaat te Barneveld.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Advocatenkantoor Vahl worden gegeven alsook op alle rechtsverhoudingen van Advocatenkantoor Vahl met derden.

3. Advocatenkantoor Vahl is de enige opdrachtnemer voor alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Vahl. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien in verband met de aan Advocatenkantoor Vahl opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Advocatenkantoor Vahl, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Advocatenkantoor Vahl zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derde-opdrachtnemers in acht nemen. Advocatenkantoor Vahl is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van haar diensten. Advocatenkantoor Vahl heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

5. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Vahl voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Advocatenkantoor Vahl of anderszins verband houdend met een aan Advocatenkantoor Vahl verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Vahl gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Vahl komt.

6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Vahl, vrijwaart de cliënt Advocatenkantoor Vahl voor en tegen, en zal de cliënt Advocatenkantoor Vahl schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Advocatenkantoor Vahl mocht hebben of jegens Advocatenkantoor Vahl mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Advocatenkantoor Vahl voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Advocatenkantoor Vahl, daaronder begrepen schade, kosten en uitgaven die Advocatenkantoor Vahl lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

7. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Advocatenkantoor Vahl een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Naast het honorarium is de cliënt aan Advocatenkantoor Vahl verschuldigd de verschotten die Advocatenkantoor Vahl ten behoeve van de cliënt betaalt, en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

8. De declaraties van Advocatenkantoor Vahl moeten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Advocatenkantoor Vahl het recht een contractuele vertragingsrente ad 2% per maand over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na factuurdatum alsmede buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het onbetaalde bedrag.

9. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Advocatenkantoor Vahl haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Advocatenkantoor Vahl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

10. Advocatenkantoor Vahl kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de opgedragen werkzaamheden wordt aangevangen. Een voorschot kan naar keuze van Advocatenkantoor Vahl aan het einde van de opdracht worden verrekend.

11. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Vahl en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.